Academic Council

Category

S.No.

Name

Designation

 

 

A

 

1.

 

Shri. Ashok Kumar Gadiya

 

Chairperson

Mewar University

 

2.

 

 

 

 

 

B

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

C

 

4.

 

Dr. Alka Aggrawal

 

Director (BOS)

Mewar University

 

5

 

 

 

Director(Research)

Mewar University

 

6

 

Dr. R.K. Paliwal

 

Dean Science

 

7

 

Dr. Harish Nagar

 

Director Diploma

 

 

 

 

 

D

 

8

 

Mr. Dhwaj Kirti Sharma

 

HOD & Dy. Dean

Mechanical Engineering

 

9

 

Mr. Ramesh Chandra Maurya

 

HOD, Department of Civil Engineering

 

10

 

Mr. Mahboob Alam

 

HOD, Department of Chemical Engg.

 

11

 

Ms. Priyanka Gautam

 

HOD

Department of E.C.E.

 

12

 

Mr. Satyendra K. Singh

 

HOD, Department of Electric Engg.

 

13

 

Mr. Bachchalal Pal

 

HOD, Department of C.S./I.T.

 

14

 

Mr. Ajay Kumar

 

HOD, Department of C.A.

 

15

 

Dr. Gulzar Ahmed

 

HOD, Department of Physics

 

 

16

 

Dr. Sanjay Saxena

 

HOD, Department of Chemistry

 

17

 

Ms. Vandana Malviya

 

HOD, Department of Mathematics

 

18

 

Dr. Snehal Maheshkar

 

HOD, Department of Management

 

19

 

Ms. Vandana Chundawat

 

HOD, Department of English

 

20

 

Ms. Asha Rani Rawat

 

HOD, Department of Law

 

21

 

Dr. Meenakshi Dhanawat

 

HOD, Pharmacy

 

22

 

Dr. Sanjeev Kumar

 

HOD, Agriculture

 

 

23

 

Dr. Arun Dubey

 

HOD , Education

 

 

 

 

 

E

     

 

24

 

Mr. Chandra Prakash Ram

 

Dy. HOD

 

25

 

Mr. Shiv Shambhu Kr. Suman

 

Associate Lecturer

 

26

 

Dr. Ajit Joshi

 

Assistant Professor

 

27

 

Dr. Pushpendra K. Jain  

 

Dept. of Pharmacy

 

28

 

Dr. Ashutosh Mishra

 

Associate Lecturer

 

29

 

Mr. Balaram Panda

 

Assistant Professor

 

30

 

Mr. Amit Bhati

 

Assistant Professor

 

 

 

 

 

 

 

 

F

31

Prof. Vasudeo Ram Rakhani

 

 

32

 

Prof. K.K. Vashisth

 

 

33

 

Dr. Sukruthi

 

 

 

34

 

Dr. Ravi Kant

 

 

 

35

 

Sh. Sanjeev Kumar

 

 

36

 

Dr. Chandrapal Singh

 

 

37

 

Dr. Pradeep Kumar

 

Dy. Director

 

38

 

Prof. A.K. Gautam

 

 

39

 

Dr. Alok Mishra

 

 

G

 

External Experts

 

40

 

Prof. Naresh Kumar

 

HOD, Business Management, Kurukshetra, University

 

41

 

Prof. Kuldeep K. Sharma

 

HOD, Zoology, Jammu University

 

42

 

Sh. Govind lal Gadiya

 

 

43

 

Sh. Ashok Kr. Singhal

 

 

44

 

Sh. Sameer Garg

 

 

45

 

Dr. Azad Shrivastava

 

 

46

 

Dr. B.L. Deopura

 

 

47

 

Dr. P. K. Jain

 

 

H

 

48

 

M.Sudershanam

 

Registrar

 News & Announcements